آباژورهای نمکی

آباژور نمکی کاسه بزرگ

آباژورنمکی مدل انار

آباژور نمکی گوی

آباژور نمکی هرم

آباژور نمکی پرتره به سفارش مشتری

آباژور نمکی گل دفرمه

آباژور نمکی استوانه

اباژور سنگ نمک

آباژور نمکی مدل قارچ

آباژور نمکی مدل ماهی

آباژور نمکی مدل اشک شیاردار

آباژور نمکی مدل گل آفتابگردان

آباژور نمکی مدل سیب

آباژور نمکی مدل تخم شترمرغ شیاردار

آباژور نمکی مدل اشک

آباژور نمکی مدل ترمه

آباژور نمکی مدل لوتوس

آباژور نمکی مدل کاسه ستاره

آباژور نمکی مدل هرم بدون پایه